1. Les institucions de la Generalitat: evolució i reptes de futur – Taula redona

1. Les institucions de la Generalitat: evolució i reptes de futur – Taula redona

Dijous 9 de novembre, a les 09.30 h

Sala Gregori Maians, Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de València

Campus de Tarongers

A partir d’experiències personals, reflexions i investigacions, quina és la valoració del model institucional del govern, des de l’aprovació de l’Estatut de 1982, passant per la reforma de 2006 fins a la situació actual; i perspectives de futur.

 Amb introducció a càrrec de Lluís Aguiló

Hi participen:

– Lluís Aguiló
– Andrés Boix Palop
– Emilia Caballero
– Vicente Garrido Mayol
– Manuel Martínez Sospedra

Modera: Margarita Soler

Qui són?

Lluís Aguiló  i Lúcia

És doctor en Dret per la Universitat de València, de la qual va ser professor titular de Dret Constitucional des de 1978 fins a la seua jubilació en 2015 i actualment professor honorari.

Va ser Lletrat Major de les Corts valencianes de 1983 a 1999 i de 2001 a 2003, i lletrat des de 2010 fins a 2015. En l’interval de 2003 a 2010 va ser lletrat-secretari general de l’Acadèmia Valenciana de La Llengua.

És autor de 12 llibres i més de 70 monografies dedicades a dret parlamentari, dret constitucional, dret autonòmic, dret electoral i sistema de partits. Entre els seus llibres cal destacar Las elecciones en Valencia durante la Segunda República; El sistema de partits polítics al País Valencià; L’Autonomia; i Volem l’Estatut. Una autonomia possible per al País Valencià, del qual és coautor.

Ha estat membre dels consells de redacció de la Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, de Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, i de Corts. Anuari de Dret Parlamentari, de la qual ha sigut director i secretari. A més ha estat membre de l’equip coordinat per l’Institut de Dret Públic que realitza anualment l’informe sobre les comunitats autònomes.

 

Foto Andrés Boix Palop okAndrés Boix Palop

És doctor en Dret per la Universitat de València. Ha realitzat estades d’estudi i investigació en diverses universitats europees com les de París (Paris I Panthéon-Sorbonne i París II Panthéon-Assas), Munic (Ludwig-Maximilians Universität München) i Frankfurt del Meno (Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt am Main).

Com a professor titular de Dret Administratiu, imparteix docència en els graus en Dret i Periodisme de la Universitat de València, així com en diversos màsters oficials d’aquesta mateixa universitat (Màster en Dret de l’Empresa i Màster en Dret Administratiu i de l’Administració Pública), a més de participar en el Màster en Estudis Internacionals i de la Unió Europea des del seu inici, formant-ne part de la Comissió de Coordinació Acadèmica. També ha participat en diversos títols en altres universitats, entre els quals destaca la docència impartida en el Màster en Dret Constitucional Europeu, títol oficial ofert fins a 2012 per la Universitat de Granada amb docència en anglès i en castellà.

És responsable d’un dels primers grups d’investigació a Espanya dedicats a la investigació sobre la regulació pública de l’economia col·laborativa i la manera d’aconseguir amb ella els millors resultats en termes tant d’eficiència com de justícia social.

 

Foto Emilia Caballero okEmilia Caballero Álvarez

És advocada feminista i activista social en defensa dels drets humans.

Pertany com a sòcia Dones Juristes i Advocades Themis i a diverses organitzacions no governamentals.

Va ser adjunta a la Sindicatura de Greuges des de 1998 fins a juliol de 2014 i en va exercir com a titular durant llargs períodes de temps.

 

 

Vicente Garrido Mayol

És advocat des de 1978. Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de València. Secretari general de la Fundació Professor Manuel Broseta i director de la Càtedra de Dret Autonòmic Valencià (Universitat de València-Fundació Professor Manuel Broseta). Membre de la Comissió de Codificació del Dret Civil Valencià.

Director de la Revista Española de Función Consultiva, pertany als consells de redacció de diverses revistes científiques de l’àmbit jurídic.

És autor de diversos llibres (Las garantías del procedimiento prelegislativo: la elaboración y aprobación de los proyectos de ley; La responsabilidad patrimonial del Estado: especial referencia a la responsabilidad del Estado-legislador; Las instituciones forales valencianas, base de nuestra autonomía…) i de més d’un centenar d’articles i capítols de llibre sobre dret públic.

En 2003 va ser nomenat president del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, del que anteriorment va ser conseller, i en el qual ha estat ponent de més de mil dictàmens i deliberat sobre més de 15.000.

El Ple d’aquesta institució el va nomenar president d’honor, en sessió celebrada el 25 d’octubre de 2016. Amb data 22 de juny de 2016 li ha estat concedida la Creu d’Honor d’aquesta orde, de la qual des de 2002 ja es trobava en possessió de la Creu Distingida de Primera Classe.

 

Foto Manuel Martinez Sospedra googleManuel Martínez Sospedra

És doctor en Dret per la Universitat de València. Ha estat professor de Dret Constitucional a la Universitat de València i a la Universitat Cardenal Herrera-CEU de València.

Va ser director del grup de treball que va redactar l’avantprojecte d’estatut d’autonomia conegut com a «Estatut de Morella» (1979), i va ser coautor amb els professors Lluís Aguiló i Vicent Franch de l’obra Volem l’Estatut. Una autonomia possible per al País Valenciá (1978). Va assessorar l’elaboració de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, sobre el qual ha publicat dos treballs esdevinguts obres de referència: L’Estatut Valencià (1984) i Dret Autonòmic Valencià (1985 i 1987).

Ha estat degà de la Facultat de Dret de la Universitat de València i va ser magistrat suplent a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia.

A les eleccions a les Corts Valencianes de 1987 va formar part de les llistes del Centro Democrático y Social (CDS), del qual va ser membre de les executives provincial i regional entre 1985 i 1993. En 1988 va ser elegit senador en representació de les Corts Valencianes, i en el Senat va exercir de portaveu en les comissions Constitucional, d’Autonomia i de Defensa. A més, va ser president de la Comissió Especial d’Enquesta i Investigació sobre els Problemes Derivats de l’Ús de l’Automòbil i de la Seguretat Viària.

Publica articles d’opinió sobre dret constitucional al diari El País.

 

Foto Margarita Soler google okMargarita Soler Sánchez

Recentment ha estat nomenada presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, del qual havia estat consellera des de setembre de 2014.

És professora titular d’universitat i des de 1993 forma part del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració de la Facultat de Dret de la Universitat de València, del qual va ser directora entre 2008 i 2014. Així mateix, també va ser directora de programa en el Ministeri d’Educació i Ciència des de 1989 fins a 1992.

Entre les seues principals línies d’investigació es troben la representació paritària, la participació política de les dones i el dret electoral, matèries sobre les quals versen les seues nombroses publicacions.

 

*  *  *  *  *

1. Les institucions de la Generalitat: evolució i reptes de futur – Taula redona

A partir de experiencias personales, reflexiones e investigaciones, cuál es la valoración del modelo institucional del gobierno, desde la aprobación del Estatuto de 1982, pasando por la reforma de 2006 hasta la situación actual; y perspectivas de futuro.

Lluís Aguiló  i Lúcia

Es doctor en Derecho por la Universitat de València, de la cual fue profesor titular de Derecho Constitucional desde 1978 hasta su jubilación en 2015 y actualmente profesor honorario.

Fue Letrado Mayor de las Cortes valencianas de 1983 a 1999 y de 2001 a 2003, y letrado desde 2010 hasta 2015. En el intervalo de 2003 a 2010 fue letrado-secretario general de la Academia Valenciana de La Lengua.

Es autor de 12 libros y más de 70 monografías dedicadas a derecho parlamentario, derecho constitucional, derecho autonómico, derecho electoral y sistema de partidos. Entre sus libros hay que destacar Las elecciones en Valencia durante la Segunda República; El sistema de partidos políticos al País Valenciano; La Autonomía; y Queremos el Estatuto. Una autonomía posible para el País Valenciano, del cual es coautor.

Ha sido miembro de los consejos de redacción de la Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, de Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, y de Cortes. Anuario de Derecho Parlamentario, de la cual ha sido director y secretario. Además ha sido miembro del equipo coordinado por el Instituto de Derecho Público que realiza anualmente el informe sobre las comunidades autónomas.

 

Andrés Boix Palop

Es doctor en Derecho por la Universitat de València. Ha realizado estancias de estudio e investigación en varias universidades europeas como las de París (Paris I Panthéon-Sorbonne y París II Panthéon-Assas), Múnich (Ludwig-Maximilians Universität München) y Frankfurt del Meno (Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt am Main).

Como profesor titular de Derecho Administrativo, imparte docencia en los grados en Derecho y Periodismo de la Universitat de València, así como en varios másteres oficiales de esta misma universidad (Máster en Derecho de la Empresa y Máster en Derecho Administrativo y de la Administración Pública), además de participar en el Máster en Estudios Internacionales y de la Unión Europea desde su inicio, formando parte de la Comisión de Coordinación Académica. También ha participado en varios títulos en otras universidades, entre los cuales destaca la docencia impartida en el Máster en Derecho Constitucional Europeo, título oficial ofrecido hasta 2012 por la Universidad de Granada con docencia en inglés y en castellano.

Es responsable de uno de los primeros grupos de investigación en España dedicados a la investigación sobre la regulación pública de la economía colaborativa y la manera de conseguir con ella los mejores resultados en términos tanto de eficiencia como de justicia social.

 

Emilia Caballero Álvarez

Es abogada feminista y activista social en defensa de los derechos humanos.

Pertenece como socia a Mujeres Juristas y Abogadas Themis y a varias organizaciones no gubernamentales.

Fue adjunta a la Sindicatura de Agravios desde 1998 hasta julio de 2014 y ejerció como titular durante largos periodos de tiempos.

 

Vicente Garrido Mayol

Es abogado desde 1978. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València. Secretario general de la Fundación Profesor Manuel Broseta y director de la Cátedra de Derecho Autonómico Valenciano (Universitat de València-Fundación Profesor Manuel Broseta). Miembro de la Comisión de Codificación del Derecho Civil Valenciano.

Director de la Revista Española de Función Consultiva, pertenece a los consejos de redacción de varias revistas científicas del ámbito jurídico.

Es autor de varios libros (Las garantías del procedimiento prelegislativo: la elaboración y aprobación de los proyectos de ley; La responsabilidad patrimonial del Estado: especial referencia a la responsabilidad del Estado-legislador; Las instituciones forales valencianas, base de nuestra autonomía…) y de más de un centenar de artículos y capítulos de libro sobre derecho público.

En 2003 fue nombrado presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, del que anteriormente fue consejero, y en el cual ha sido ponente de más de mil dictámenes y deliberado sobre más de 15.000.

El Pleno de esta institución lo nombró presidente de honor, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2016. Con fecha 22 de junio de 2016 le ha sido concedida la Cruz de Honor de esta orden, de la cual desde 2002 ya se encontraba en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase.

 

Manuel Martínez Sospedra

Es doctor en Derecho por la Universitat de València. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València y en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia.

Fue director del grupo de trabajo que redactó el anteproyecto de estatuto de autonomía conocido como «Estatuto de Morella» (1979), y fue coautor con los profesores Lluís Aguiló y Vicent Franch de la obra Queremos el Estatuto. Una autonomía posible para el País Valenciá (1978). Asesoró la elaboración del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, sobre el cual ha publicado dos trabajos convertidos en obras de referencia: El Estatuto Valenciano (1984) y Derecho Autonómico Valenciano (1985 y 1987).

Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de València y fue magistrado suplente en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

En las elecciones a las Cortes Valencianas de 1987 formó parte de las listas del Centro Democrático y Social (CDS), del cual fue miembro de las ejecutivas provincial y regional entre 1985 y 1993. En 1988 fue elegido senador en representación de las Cortes Valencianas, y en el Senado ejerció de portavoz en las comisiones Constitucional, de Autonomía y de Defensa. Además, fue presidente de la Comisión Especial de Encuesta e Investigación sobre los Problemas Derivados del Uso del Automóvil y de la Seguridad Viaria.

Publica artículos de opinión sobre derecho constitucional en el diario El País

Margarita Soler Sánchez

Recientemente ha sido nombrada presidenta del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, del cual había sido consejera desde septiembre de 2014.

Es profesora titular de universidad y desde 1993 forma parte del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, del cual fue directora entre 2008 y 2014. Así mismo, también fue directora de programa en el Ministerio de Educación y Ciencia desde 1989 hasta 1992.

Entre sus principales líneas de investigación se encuentran la representación paritaria, la participación política de las mujeres y el derecho electoral, materias sobre las cuales versan sus numerosas publicaciones.