3. Territori i urbanisme – Taula redona

3. Territori i urbanisme – Taula redona

Dijous, 9 de novembre, a les 16.00 h

Sala Gregori Maians, Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de València

Campus de Tarongers

Anàlisi sobre les polítiques que s’han dut a terme en matèria d’ordenació del territori i urbanisme.

Amb introducció a càrrec  de Josep Vicent Boira

Hi participen:

– Blanca Blanquer
– Josep Vicent Boira
– Juan José Díez
– Joan Olmos
– Josep Sorribes

Modera: Inmaculada Revuelta

Qui són?

Foto Josep Vicent Boira okJosep Vicent Boira Maiques

És doctor en Geografia per la Universitat de València i professor en el Departament de Geografia. Premi Extraordinari de Llicenciatura en 1986 i Premi Extraordinari de Doctorat en 1992. Ha ampliat estudis a universitats italianes (Parma, Macerata, Vercelli) i ha estat professor visitant a la Miami University (Ohio, Estats Units, 2008 i 2011) i a la Università degli Studi Roma Tre (2016).

Autor de diferents llibres relacionats amb la realitat urbana de la ciutat de València. Ha col·laborat amb la Cambra de Comerç de València i l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE). A més, compta amb treballs relacionats amb el territori i l’economia valenciana i l’eix mediterrani.

Pertany a l’Associació de Geògrafs Espanyols i ha estat membre de l’Association of American Geographers. És membre del Consell Científic de la revista italiana Ambient, Società, Territori editada per l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Al temps, és avaluador de la revista Bolettino de la Società Geografica Italiana (Società Geografica Italiana).

Ha obtingut el Premi 25 d’Abril de Recerca de l’Ajuntament de Benissa (1995), el d’assaig Joan Fuster dels Premis Octubre (2002), el Premi Demetrio Ribes d’Enginyeria, Urbanisme i Obres Públiques de la Generalitat Valenciana (2005), el Premi Vicent Andrés Estellés (2007) de Narrativa Científica per una novel·la ambientada a la Menorca del segle XVIII i el Premi d’Assaig Polític Ramon Trias Fargas (2009) per un assaig sobre les relacions econòmiques entre Catalunya i València: La Commonwealth catalana-valenciana. La formació de l’eix mediterrani al segle XX (Edicions 62, 2010).

En l’actualitat és secretari autonòmic de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana.

 

Foto Juan José Díez okJuan José Díez Sánchez

És catedràtic de Dret Administratiu i membre del Departament d’Estudis Jurídics de l’Estat de la Universitat d’Alacant.

Autor de diverses obres monogràfiques, entre les quals cal citar El derecho de huelga de los funcionarios públicos; El procedimiento administrativo común y la doctrina constitucional; Razones de Estado y Derecho (del control judicial de los secretos oficiales) i ha participat en diferents llibres col·lectius i publicat múltiples articles en relació amb la contractació pública, l’autonomia universitària, l’autonomia parlamentària i, en particular, sobre el dret urbanístic estatal i autonòmic.

A més, ha coordinat l’edició de les obres col·lectives Comentarios al régimen local valenciano i Comentarios a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana.

 

Foto Blanca Blanquer originalMaria Blanca Blanquer Prats

És llicenciada en Ciències Econòmiques, amb l’especialitat d’Economia Regional i Urbana, i doctora en Dret i ha estat dedicada a la docència com a professora a la Facultat de Dret de València.

Tècnic de l’Administració Superior de l’Estat i en 1978, data en què va demanar el traspàs a l’administració de la Generalitat Valenciana, va obtenir el grau de cap de divisió d’Habitatge, Ordenació del Territori i Urbanisme. A l’administració de la Generalitat ha exercit diverses funcions, entre elles cap del Servei d’Urbanisme i directora general d’Urbanisme i va ser membre de la Comissió de Transferències de l’Estat a la Comunitat Autònoma.

Destaca la seua intervenció en la demanda de cessió del llit del riu Turia, així com la participació en la redacció de diversos plans urbanístics de les províncies de València i Castelló.

També ha exercit l’advocacia i va ser corresponsal a València de la Revista de Derecho Urbanístico i de la Revista de Derecho urbanístico y Medio Ambiente. És autora del llibre Derecho Urbanístico Actual i de diverses publicacions sobre la perspectiva de l’urbanisme i l’habitatge a Espanya des dels criteris de la legislació Europea i de l’Organització de les Nacions Unides, els nuclis de població, l’aspecte contractual dels programes d’actuació urbanística, etc.

Joan Olmos  Llorens

És doctor enginyer de Camins i professor titular d’Urbanisme a la Universitat Politècnica de València, actualment jubilat.

Ha estat director general d’Obres Públiques de la Generalitat Valenciana (1983-1988) i degà del Col·legi d’Enginyers de Camins de València (1981-1983). Membre de la Junta de Govern de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País i president de la seua secció d’Ecologia (1981-1991).

Coautor, entre altres publicacions, de L’autonomia del País Valencià i la seua aplicació pràctica (1978, Jove Cambra de València), Quin territori? (2001, UV) Pensar València (2002, UPV) Llibre verd del territori Valencià (2006, Escola Valenciana) Terra crítica 2001-2007 (2008, UV i UPV) i Un futuro para el pasado. Un diagnóstico para la Ciutat Vella de València (2010,UPV i altres).

Autor de nombrosos articles en premsa i revistes especialitzades sobre urbanisme, ordenació del territori i medi ambient.

 

valencia 2-4-2015 josep sorribes durante la entrevista foto jose jordanJosep Sorribes i Monrabal

Va ser professor d’Economia Regional i Urbana a la Universitat de València 1973-2016. Entre 1979 i 1989 fou economista de l’Ajuntament de València i cap de gabinet de l’alcalde Ricard Pérez Casado. Autor, entre altres, de Comprendre i gestionar la ciutat: un assaig d’economia i política urbana (PUV, 1997); La ciutat desitjada. València entre el passat i el futur (Tàndem, 1998); Un país de ciutats o les ciutats d’un país (PUV, 2001); València (1808-1991): en trànsit a la gran ciutat (2007); Rita Barberá . El pensamiento vacío. Ed. Faximil 2007 i; Valencia 1940-2014: construcción y destrucción de la ciudad (PUV, 2015) i Un nou viatge pel país, amb Nèstor Novell (PUV 2017).

 

Foto Inmaculada Revuelta googleInmaculada Revuelta Pérez

És llicenciada i doctora en Dret per la Universitat de València i Màster (LLM) en Teoria del Dret per la Universitat Catòlica de Brussel·les. Actualment és professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de València.

La seua activitat docent i investigadora s’ha centrat en el dret ambiental i de la Unió Europea. Ha realitzat estades d’investigació a les universitats de Harvard, London Schooll of Economics i University College London, publicat nombrosos treballs en aquest àmbit, dirigit projectes d’investigació nacionals i europeus i és la investigadora principal del grup d’investigació Legislació Ambiental de la Universitat de València.

Entre 2006 i 2013 va compatibilitzar l’activitat universitària amb el lloc de magistrada suplent en la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

 

* * * * *

3. Territorio i urbanismo – Mesa redonda

Análisis sobre las políticas que se han llevado a cabo en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Josep Vicent Boira Maiques

Es doctor en Geografía por la Universitat de València y profesor en el Departamento de Geografía. Premio Extraordinario de Licenciatura en 1986 y Premio Extraordinario de Doctorado en 1992. Ha ampliado estudios en universidades italianas (Parma, Macerata, Vercelli) y ha sido profesor visitante en la Miami University (Ohio, Estados Unidos, 2008 y 2011) y en la Università degli Studi Roma Tre (2016).

Autor de diferentes libros relacionados con la realidad urbana de la ciudad de Valencia. Ha colaborado con la Cámara de Comercio de Valencia y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Además, cuenta con trabajos relacionados con el territorio y la economía valenciana y el eje mediterráneo.

Pertenece a la Asociación de Geógrafos Españoles y ha sido miembro del Association of American Geographers. Es miembro del Consejo Científico de la revista italiana Ambiente, Società, Territorio editada por la Associazione Italiana Insegnanti di Geografía. Al tiempo, es evaluador de la revista Bolettino de la Società Geografica Italiana (Società Geografica Italiana).

Ha obtenido el Premio 25 de Abril de Búsqueda del Ayuntamiento de Benissa (1995), el de ensayo Joan Fuster de los Premios Octubre (2002), el premio Demetrio Ribes de Ingeniería, Urbanismo y Obras Públicas de la Generalitat Valenciana (2005), el premio Vicent Andrés Estellés (2007) de Narrativa Científica por una novela ambientada en la Menorca del siglo XVIII y el premio de Ensayo Político Ramon Trias Fargas (2009) por un ensayo sobre las relaciones económicas entre Cataluña y Valencia: La Commonwealth catalana-valenciana. La formación del eje mediterráneo en el siglo XX (Ediciones 62, 2010).

En la actualidad es secretario autonómico de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana.

Juan José Díez Sánchez

Es catedrático de Derecho Administrativo y miembro del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la Universitat d’Alacant.

Autor de varias obras monográficas, entre las cuales hay que citar El derecho de huelga de los funcionarios públicos; El procedimiento administrativo común y la doctrina constitucional; Razones de Estado y Derecho (del control judicial de los secretos oficiales) y ha participado en diferentes libros colectivos y publicado múltiples artículos en relación con la contratación pública, la autonomía universitaria, la autonomía parlamentaria y, en particular, sobre el derecho urbanístico estatal y autonómico.

Además, ha coordinado la edición de las obras colectivas Comentarios al régimen local valenciano y Comentarios a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana.

Maria Blanca Blanquer Prats

Es licenciada en Ciencias Económicas, con la especialidad de Economía Regional y Urbana, y doctora en Derecho y se ha dedicado a la docencia como profesora en la Facultad de Derecho de Valencia.

Técnico de la Administración Superior del Estado, obtuvo el grado de Jefe de División de Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo, pidiendo en 1978, su traspaso a la administración de la Generalitat Valenciana, En la administración de la Generalitat ha ejercido varias funciones, entre ellas Jefe del Servicio de Urbanismo y directora general de Urbanismo y fue miembro de la Comisión de Transferencias del Estado en la Comunitat Autónoma.

Destaca su intervención en la demanda de cesión del cauce del río Turia, así como la participación en la redacción de varios planes urbanísticos de las provincias de Valencia y Castellón.

También ha ejercido la abogacía y fue corresponsal en Valencia de la Revista de Derecho Urbanístico y de la Revista de Derecho urbanístico y Medio Ambiente. Es autora del libro Derecho Urbanístico Actual I y II y de varias publicaciones sobre la perspectiva del urbanismo y la vivienda en España desde los criterios de la legislación Europea y de la Organización de las Naciones Unidas, los núcleos de población, el aspecto contractual de los programas de actuación urbanística, etc.

Joan Olmos Llorens

Es doctor ingeniero de Caminos y profesor titular de Urbanismo en la Universitat Politècnica de València, actualmente jubilado.

Ha sido director general de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana (1983-1988) y decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Valencia (1981-1983). Miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y presidente de su sección de Ecología (1981-1991).

Coautor, entre otras publicaciones, de La autonomía del País Valenciano y su aplicación práctica (1978, Joven Cámara de Valencia), Qué territorio? (2001, UV) Pensar Valencia (2002, UPV) Libro verde del territorio Valenciano (2006, Escuela Valenciana) Tierra crítica 2001-2007 (2008, UV y UPV) y Un futuro para el pasado. Un diagnóstico para la Ciutat Vella de Valencia (2010,UPV y otras).

Autor de numerosos artículos en prensa y revistas especializadas sobre urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente.

Josep Sorribes y Monrabal

Fue profesor de Economía Regional y Urbana en la Universitat de València 1973-2016. Entre 1979 y 1989 fue economista del Ayuntamiento de Valencia y jefe de gabinete del alcalde Ricard Pérez Casado. Autor, entre otros, de Comprender y gestionar la ciudad: un ensayo de economía y política urbana (PUV, 1997); La ciudad deseada. Valencia entre el pasado y el futuro (Tándem, 1998); Un país de ciudades o las ciudades de un país (PUV, 2001); Valencia (1808-1991): en tránsito en la gran ciudad (2007); Rita Barberá . El pensamiento vacío. Ed. Faximil 2007 y; Valencia 1940-2014: construcción y destrucción de la ciudad (PUV, 2015) y Un nuevo viaje por el país, con Nèstor Novell (PUV 2017).

Inmaculada Revuelta Pérez

Es licenciada y doctora en Derecho por la Universitat de València y Máster (LLM) en Teoría del Derecho por la Universidad Católica de Bruselas. Actualmente es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universitat de València.

Su actividad docente e investigadora se ha centrado en el derecho ambiental y de la Unión Europea. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Harvard, London Schooll of Economics y University College London, publicado numerosos trabajos en este ámbito, dirigido proyectos de investigación nacionales y europeos y es la investigadora principal del grupo de investigación Legislación Ambiental de la Universitat de València.

Entre 2006 y 2013 compatibilizó la actividad universitaria con el puesto de magistrada suplente en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.