Evolució i reptes de l’articulació territorial d’Espanya – José Antonio Montilla Martos

Evolució i reptes de l’articulació territorial d’Espanya – José Antonio Montilla Martos

Divendres 10 de novembre, a les 09.00 h

Sala Gregori Maians, Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de València

Campus de Tarongers

Aquesta tercera jornada estarà dedicada a analitzar el funcionament del sistema autonòmic espanyol, la seua evolució des de la seua creació i les conseqüències particulars en el cas de la nostra Comunitat. Quines són les solucions que proposen els diferents grups polítics per a superar les febleses que s’han evidenciat en qüestions com el finançament de les comunitats autònomes, la distribució de competències, la coordinació de polítiques sectorials, etc.

 

Foto José Antonio Montilla googleJosé Antonio Montilla Martos

És catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Granada. Autor o coautor d’una desena de monografies. Així mateix ha publicat més d’un centenar de treballs en revistes científiques, obres col·lectives, actes de congressos, etc. sobre dret autonòmic, sistema de fonts, drets polítics o immigració.

Secretari i membre del Consell de Direcció de la Revista de Derecho Constitucional Europeo (ReDCE).

Integrant del Fòrum sobre l’Estructura Territorial de l’Estat, organitzat pel Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, dependent del Ministeri de la Presidència.

Integrant del grup d’experts espanyols de l’organització Human European Consultancy en el marc de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Membre del Consell per a la reforma constitucional creat pel PSOE l’any 2015.

 

* * * * *

Evolución y retos de la articulación territorial de España – José Antonio Montilla Martos

Esta tercera jornada estará dedicada a analizar el funcionamiento del sistema autonómico español, su evolución desde su creación y las consecuenciass particulares en el caso de nuestra Comunitat. Cuales  son las soluciones que proponen los diferentes grupos políticos para superar las debilidades que se han evidenciado en cuestiones como la financiación de las comunidades autónomas, la distribución de competencias, la coordinación de políticas sectoriales, etc.

 

José Antonio Montilla Martos

Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Autor o coautor de una decena de monografías. Asimismo ha publicado más de un centenar de trabajos en revistas científicas, obras colectivas, actas de congresos, etc. sobre derecho autonómico, sistema de fuentes, derechos políticos o inmigración.

Secretario y miembro del Consejo de Dirección de la Revista de Derecho Constitucional Europeo (ReDCE).

Integrante del Foro sobre la Estructura Territorial del Estado, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Integrante del grupo de expertos españoles de la organización Human European Consultancy en el marco de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Miembro del Consejo para la reforma constitucional creado por el PSOE en el año 2015.